برچسب شده با مفدا
مطالب/ نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد                            
      مدیران مفداهای علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراب راهکارهای ارتقا مفداها را بررسی کردند.
پنجشنبه 15 شهريور 1397