برچسب شده با

برچسب شده با مفدا

نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

مطالب/ نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

                           
      نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد مدیران مفداهای علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراب راهکارهای ارتقا مفداها را بررسی کردند.
پنجشنبه 15 شهريور 1397