برچسب شده با

برچسب شده با آگهی

آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی

مطالب/ آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی

                           
      آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی متقاضیان با مراجعه به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی فرم قیمت و شرایط را دریافت کنند
شنبه 24 شهريور 1397