برچسب شده با اربعین
مطالب/ همایش اربعین رسانه بزرگ عاشورا برگزارشد                            
      دکتر اکبر نادی ،پیاده روی اربعین را بزرگترین رسانه برای معرفی واقعه عاشورا عنوان کرد.
پنجشنبه 25 مهر 1398