تاریخ : يکشنبه 22 تير 1399
کد 87

آگهی پذیرش بهورز دانشکده علوم پزشکی سراب- معاونت بهداشتی

آگهی پذیرش بهورز دانشکده علوم پزشکی سراب- معاونت بهداشتی

استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب جهت تامین نیروي انسانی مورد نیاز خود در خانه هاي بهداشت روستایی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب جهت تامین نیروي انسانی مورد نیاز خود در خانه هاي بهداشت روستایی مطابق با مفاد تبصره 1ماده 2 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد 9 نفراز افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) و طی مراحل گزینش براي شغل بهورزي بکارگیري نماید.

آگهی بهورزگیری 99

برگ درخوست شغل بهورزی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون استخدامی بهورزی و زمان ثبت نام

فرم احراز سکونت